Fast links: Interglossa » Glosa »

Gratia de plu Glosa textu

Igor Wasilewski (Igor Wasilewski <igor_wasilewski@...>) on February 17, 2004

Saluta a plu lista-pe,

Gratia a Gary e Mario de mu Glosa textu nu-pa ge-mite ad u-ci lista -“Ergo-tem”, “U viagia de navi Bounty”, “Fortuna”, “U sofi regi”. Plus gratia a panto-pe, qi pa mite panto pre textu. Plu Glosa-pe dice de nece habe ma poli Glosa textu in Inter-reti pro praxi. Boni fortuna, plu textu pre-nu ge-loka in http://www.glosa.org sura es fo boni proto praxi pro plu gene-sko-pe de Glosa. Plus in u-ci lista, na gene gluko textu homo “U Rubi-Kapila Grega”. Pre brevi tem mi fini lekto “U Rubi-Kapila Grega”. Ka mi hedo lekto plu Sherlock Holmes stori, id pa es gluko de lekto id in Glosa. Qe uno-pe pa face plu hetero Sherlock Holmes-translati?

ko Glosa saluta,

Igor Wasilewski

Fast links: Interglossa » Glosa »

Gratia de plu Glosa textu - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.