Fast links: Interglossa » Glosa »

Angeli, u Glosa praxi

Mario Montijo ("Mario Montijo" <mariomontijo@...>) on January 30, 2004

Ave panto ami lista pe! Tu plu sugesti fu es beni, grati, saluta!

Glo:

An= geli Holo tem, kron lose bio boni infanti, angeli de teo kata epi geo, pre= na u morta infanti inter an braki, ge apri an mega ptero, vola epi panto l= oka kui (qi) infanti pa ami e kolekti holo manu de plu anto, kuod (qod) ge= fero a teo, kausa id u la ge maxi anto de epi geo. Teo prenas holo anto a= b an kordi, sed u la anto, kui (qi) es de an u ma karo, an dona osku e kau= sa u ci id cepti voka e pote ge membra de u mega hedo koro. Holo u ci pa n= ara angeli de teo, ge fero ge morta infanti ab urani e u infanti u ci pa a= kusti komo in somnia, Mu pa vola epi u plu loka famili-domi, kuo (qo) lo u= infanti pa du ludo e trans gresi horti ko kali plu anto. =96A kuo (qo) pe= na ge preno ko na e ge planta ab urani?=96 prekas u angeli. U ci pa es u = grati plu mega kali rosa andro, sed mali manu pa frakti u trunko, tali ke = holo braki ko mega nova anto butona, pa pende pene sika. =96U pove rosa an= dro! =96pa dice infanti,=96 ge preno id, por ke ana ko teo id ge anto!=96 = E angeli pa preno id, sed kausa u ci, pa osku infanti, e u pusi ju apri a= n plu oku. Mu pa kolekti varia u kali pompo anto, sed mu preno ko mu iso u= mali ami kalendula e akri plu tri-kroma. =96Nu na have plu anto!=96 pa hed= o voka infanti, e la angeli asertis, sed mu ne pa vola ankora a teo. Pa es= noktu, e panto pa ge krati silento. Mu resta in u mega urba e ge flo epi = u mo de ma mega pusi via, kuo (qo) lo pa du jace panto masi de cinera e pa= nto ra speci de disipa. U la kron pa es di de eko ge fero. U la pa du jace= plu frakti plaka, plu figura, vesti e paleo kefa ve, e panto pa have no b= oni skope. U angeli monstra epi u la bali ra, oligo de plu anto mero basa e= tero butona, kuod (qod) kade in ra u radi de mega pene sika agri anto, k= uod (qod) nu have nuli valu e so pa es bali supra u steno via =96U ci na fu= logi=96 pa dice u angeli =96Tem na fu vola, mi fu nara u etio a tu.=96 Mu= pa vola e u angeli pa nara: =96Ci kata ab u steno via, in u infra kamera, = pa eko pove, mali ju. De an tosto infanti, an nece jace ab kli. Kron an pa= este ma bene, an pote per baci plura okasi pa ki dia u pusi kamera de ci = a la, u ci holo pa es. Tem poko de plu termo tem di, plu radia heli pa du = ki in u hemi horo ab u steno via de u infra kamera. Kron u trista ju holo =

tem pa sedi e u termo heli foto epi an e dia an delikate plu digi, kuod (= qod) an tena ante an facia, an vide u trans lumi de an rubi hema, po co pa= dice: =96nu di pa face pa du gresi=96. U plu dendro fa in id u mega kali = blasto tem ge kloro, an logi solo per u ci, ke la filo de u para pa dona a= an u mero de fago. An tena id supra an kefa e pa imagina nu, ke an ripozi= epi plu fago, ke u heli lumi e plu avi koro. in u blasto tem di, u para f= ilo plus ge dona a an plu rura flori, inter kuod (qod) fortune pa du trovi= plus mo ko mu radi. Kausa one pa planta id in anto basa e id pa resta in = u fenestra fo para an kli. U flori pa es ge planta per hedo manu, id pa ke= rsce, pa have nova fili e pa ge dona plu nova flori anua. Id vice a u mali= pusi ju u maxi kali horti, id pa es an pusi kumu epi la holo geo. An ge h= idro e ge alexi id e pa du kura per u ci, ke (qi) id cepti holo heli foto,= kuod (qod) pa radia dia u no alti fenestra. U flori klu pa ge kresce in a= n sonia, ka solo por an id pa kresce, pa du face mu odoro e pa du hedo ok= u. A id an, tem an morta pa versi an facia, a kron teo an pa sema. Ex tem = u anua an pa es pre nu ko teo, ex tem u anua u flori pa no memo pa du jace= ab u fenestra e id pa du ge sika, so tem u eko ge fero one bali id epi u = strata ko u disipa. E u ci es u anto, u tristi ge sika flori, kuod (qod) n= a pa kapti ab na bukedo, ka u la flori ge dona ta de fru komo, u mega plut= o flori ab u horti de u regi fe=96. =96Sed kuo (qo) lo tu ge ski holo u ci?= =96 pa kuestio u infanti, kui (qi) u angeli pa fero an ana urani. =96Mi u = ci pa ski!=96 pa dice u angeli, =96mi, pa es pre nu u mali, pusi ju, kuod = (qod) pa du ki per baci!. U mi flori mi bene ski.=96 U infanti nu holo apri= an plu oku e pa miri a u angeli ab an kali, boni facia. Iso tem mu veni a= urani de teo, kuo (qo) lo ge krati fru e hedo. E teo pa rapi u pa morta i= nfanti a u an kardio, u la kron id pa cerpi plu ptero komo u oligo angeli = e pa vola ko an manu in manu. Teo pa cerpi panto flori a u an kardio, sed = a u pove ge sika rura flori an pa osku, e id pa cerpi voka e ge koro ko pa= nto angeli, kuod (qod) pa flo para teo. Varia fo proxi, hetero in mega zo = a ciklo. holo tem ma e ma proxi, a no fini, sed holo iso hedo. Holo mu pa =

koro, plu pusi e plu mega, u bona, nu so ge bene infanti, iso plus u pove= rura flori, kuod (qod) pa sika, pa bali ko rude, pa du jace, supra u sten= o skoto strata.

Eon:

Anĝelo Ĉiun fojon, kiam mortas bona infan= o, anĝelo de Dio malleviĝa=3D s sur la teron, prenas la mortintan infanon sur siajn brakojn; etendas si= ajn grandajn blankajn flugilojn, flugas super ĉiujn lokojn, kiujn la =

infano, amis, kaj ŝirkolektas plenmanon da floroj, kiujn li alportas =

supren al Dio, por ke ili tie floru ankoraŭ pli bele ol sur la tero. =

Dio alpremas ĉiujn florojn al Sia koro, sed al tiu floro, kiu estas

al Li plej kara, Li donas kison, kaj per tio ĝi ricevas voĉon kaj= =3D

povas partopreni en la granda feliĉa kantado. Ĉion ĉi ti= on rakontis anĝelo de Dio, portante mortintan infa=3D non al la ĉielo, kaj la infano tion aŭdis kiel en sonĝo. I= li flugis su=3D per la hejmaj lokoj, kie la infano estis ludinta, kaj trapasis ĝarde= nojn kun =3D

belegaj floroj. =96Kiun ni prenu kun ni kaj plantu en la ĉielo?=96 = demandis la anĝelo=3D . Jen staris gracia, belega rozarbetaĵo, sed malbona mano rompis la =

trunkon, tiel ke ĉiuj branĉoj, plenaj de grandaj duone malfermi&= #=3D 285;intaj burĝonoj, pendis velkinte: =96La kompatinda rozarbeta= 9;o!=96 diris la infano, =96prenu ĝin, por ke =3D

supre ĉe Dio ĝi ekfloru!=96 Kaj la anĝelo prenis ĝin,= sed=3D kisis pro tio la infanon, kaj la etulo duone malfermis siajn okulojn. Il= i ŝirkolektis kelkajn el la belaj luksofloroj, sed ili prenis kun si =

ankaŭ la malestimatan kalendulon kaj la sovaĝan trikoloreton.

=96Nun ni havas florojn!=96 ĝojkriis la infano, kaj la anĝelo kap= jesi=3D s, sed ili ne flugis ankoraŭ al Dio. Estis nokto, kaj ĉie regis= sile=3D nto. Ili restis en la granda urbo kaj ŝvebis super unu el la plej m= alvastaj stratoj, kie kuŝis tutaj amasoj, da pajlo, cindro kaj ĉ= iaspecaj forĵetaĵoj. Tiam estis tago de transloĝiĝ=3D ;ado. Tie kuŝis rompitaĵoj de teleroj, rompitaj gipsaj figuroj,= ĉifonoj kaj malno=3D vaj ĉapeloj, kaj ĉio havis ne tre bonan aspekton. La anĝe= lo montris sub tiu balaaĵo kelke da potpecoj de florpoto k=3D aj bulon da tero, kiu elfalis kaj kiun kunkuntenis la radikoj de granda = velkinta kampa floro, kiu nun havis plu nenian valoron kaj tial estis el&#= 309;etita sur la straton. =96Tion ni kunprenos!=96 diris la anĝelo. = =96Dum nia flugado mi rakontos al =3D

vi la kaŭzon.=96 Ili flugis, kaj la anĝelo rakontis: =84Tie m= alsupre en la malvasta strato, en la malalta kelo, loĝis malriĉa= , malsana knabo. De sia plej frua infaneco li ĉiam devis k=3D uŝi en la lito. Kiam li sentis sin plej bone, li povis per lambaston= oj kelke da fojoj trairi la malgrandan ĉambron tien kaj reen; tio est= is ĉio. Dum malmulte da someraj tagoj la radioj de la suno penetradis=

por duonhoro en la koridoron de la kelo. Kiam la malfeliĉa knabo tia= m =3D

sidis kaj la varma suno lumis sur li kaj tra siaj delikataj fingroj, kiu= jn li tenis antaŭ sia vizaĝo, li vidis la trabriletadon de sia=3D

ruĝa sango, tiam oni diris: =96Hodiaŭ li faris promenadon=96 .= La arb=3D aron en ĝia belega printempa verdeco li konis nur per tio, ke la fil= o de la najbaro alportis al li la unuan branĉon de fago. Li tenis = 85;in =3D

super la kapo kaj revis nun, ke li ripozas sub fagoj; kie la suno lumas = kaj la birdoj kantas. En unu printempa tago la filo de la najbaro alportis= al li ankaŭ kampajn florojn, inter kiuj hazarde troviĝis anka&#= 365; unu kun sia radiko. Tial oni plantis ĝin en f=3D lorpoton kaj starigis ĝin ĉe la fenestro tute apud lia lito. La= floro esti=3D s plantita per feliĉa mano, ĝi kreskis, elkreskigis novajn idoj= n ka=3D j donadis ĉiujare novajn florojn. Ĝi anstataŭis al la mals= ana =3D knabo la plej belan ĝardenon, ĝi estis lia malgranda trezoro su= r ĉi t=3D iu tero. Li priverŝadis ĝin kaj vartadis ĝin kaj zorgadis = pri tio, ke=3D ĝi ricevu plene ĉiun sunradion, kiu enbrilis tra la malalta fe= nestro. La =3D

floro eĉ enkreskis en liajn sonĝojn, ĉar por li sola ĝ= ;i=3D kreskis, eligadis sian odoron kaj ĝojigadis la okulon. Al ĝi l= i dum sia mo=3D rto turnis sian vizaĝon, kiam Dio lin vokis. En la daŭro de unu= jaro =3D li estis jam ĉe Dio, en la daŭro de unu jaro la floro forgesite= star=3D is en la fenestro, kaj ĝi velksekiĝis, kaj tial ĉe la tran= slo&#=3D 285;iĝo oni elĵetis ĝin sur la straton kune kun la balaa&#= 309;o. Kaj tio esta=3D s la floro, la malfeliĉa velksekiĝinta floro, kiun ni prenis en= nian bukedon, ĉar tiu floro alportis pli da ĝojo, ol la plej ri= ĉa=3D floro en la ĝardeno de reĝino.=96 =96Sed de kie vi scias = 5;ion ĉi tion?=96 demandis la infano, kiun la anĝelo portis supr= en al la ĉielo. =96Mi tion scias!=96 diris la anĝelo, =96mi esti= s ja mem la malsana, malgranda knabo, kiu iradis per lambastonoj! Mian flo= ron mi bone konas.=96 La infano nun tute malfermis siajn okulojn kaj riga= rdis la anĝelon en =3D

lian belan, afablan vizaĝon. En la sama momento ili alvenis en la &= #265;ielon de Dio, kie regis ĝojo kaj feliĉo. Kaj Dio alpremis l= =3D a mortintan infanon al Sia koro, kaj tiam ĝi ricevis flugilojn kiel = la alia anĝelo kaj ekflugis kun li mano en mano. Dio alpremis ĉi= ujn =3D

florojn al Sia koro, sed la malfeliĉan velksekiĝintan kampan fl= or=3D on Li kisis, kaj ĝi ricevis voĉon kaj ekkantis kun ĉiuj an= ĝ=3D ;eloj, kiuj ŝvebis ĉirkaŭ Dio, unuj tre proksime, aliaj en= grandaj rondo=3D j ĉirkaŭe, ĉiam pli kaj pli malproksime, ĝis la senfi= neco=3D , sed ĉiuj egale feliĉaj. Ĉiuj ili kantis, malgrandaj kaj = grandaj, la bona, =3D nun tiel benita infano, kiel ankaŭ la malriĉa kampa floro, kiu =

velksekiĝinta, elĵetita kun balaaĵo, estis kuŝinta sur= =3D la malvasta, malluma strato.

Fast links: Interglossa » Glosa »

Angeli, u Glosa praxi - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.