Fast links: Interglossa » Glosa »

Re: Sentenses we must understand by context!

Zhenyu ("Zhenyu" <lizhenyu_god@...>) on May 3, 2011

Penite, mi zu pa no-memo plura deriva de “ZU e DEN”

Derivations about New = addings for Neoglosa:

“ZU” derives from German “ZU” like English “to” in s= ome usage. “DEN” derives from German “DENN” like English “than”.

Saluta Zh= enyu

— In glosalist@yahoogroups.com, “Zhenyu” <lizhenyu_god@…> wrote:=

Karo Sr. Myaleee, Fo gratia de tu fo sugesti! Mi zu nu du fini un ho= lo artikla de na Neoglosa lingua-lega(“Gramatika”) qi zu nu-fu ge-fini tem = plu-ci di, e zu es inklude panto pusi-ra de Neoglosa.

(U) Sti-korekti = de plu tu lexi; (qi) tu zu pa reakti a mi.

karo zhenyu mi ZU fo amo = (u) tu “zu” e plu hetero-ra, HO uti mu! ZU es ne-uti te(/zu) dice “haha”!= tu zu face grandi-ra! mi e tu zu translati in na neoglosa blog, de tema = DE interese, joke etc, place in glosalist ci nuli-pe ZU pote muta ali-ra!=

place ho dice plu-ra in neo glosa! saluta

Plu mega litera in/to = supra zu es plu mi adi e plu ra in “()” sio pote ge-uti alo ne.

“ZU” o= r “TE” there is both suitable but a bit different in meaning like English “= TO V.(ZU V.)” and “IN ORDER TO V.(TE V.)” . Plu exampla frase: ZU es ne= -uti zu dice “haha”! ZU es ne-uti te dice “haha”! ZU es ne-uti de dic= e “haha”! The general meanings are the same. ZU means “to actually do’=

TE means “intending to do” DE means “about doing or about some action”=

Mi zu nu du puta si na zu nece adi bi neo mekani pro Neoglosa te dife= re “of, about and than”. Plu exampla:

He wants to get more info of M= iller’s (/from Miller? ). =3D An zu volu gene ma info ex “Miller”. Here,= we met a confusion.

He wants to get more info about Miller. =3D A= n zu volu gene ma info de “Miller”.

He wants to get more info than Mi= ller. =3DAn zu volu gene ma info de “Miller”. The DE here confuses to S= entence 2.

I want to give 3 new words solving the confusions above.

EX =3D (ex) from, DE =3D (de) of, DA =3D about, DEN =3D than (DA from = Portugese “da” like Glosa’s “DE” , DEN from German “den” meaning “than”) Al= l new addings are reasonable with a good derivation.

Plu neo frase da = solve plu supra konfusi:

He wants to get more info from Miller. =3D = An zu volu gene ma info ex “Miller”.

He wants to get more info of M= iller’s (/from Miller? ). =3D An zu volu gene ma info de “Miller”.

= He wants to get more info about Miller. =3D An zu volu gene ma info da= “Miller”.

He wants to get more info than Miller. =3DAn zu volu ge= ne ma info den “Miller”.

Qe plu supra solve zu es ma boni den pre?

Ma neo ra zu fu veni. Place ho dice da mu (Ho place dice da mu: also ac= ceptable)!

Mi zu akorda ko tu idea, Myaleee! Ho lase na zu grafo plu a= rtika e joko ci te ple na neoglosa!

Saluta! Li Zhenyu

= — In glosalist@yahoogroups.com, “myaleee n” <myaleee@> wrote:

ka= ro zhenyu mi fo amo tu “zu” e plu hetero-ra, zu uti mu! Es ne-uti t= e dice “haha”! tu zu face grandi-ra! mi e tu zu translati in na neoglos= a blog, de tema interese, joke etc, place in glosalist ci nuli-pe pote = muta ali-ra! place ho dice plu-ra in neo glosa! saluta — In g= losalist@yahoogroups.com, “Zhenyu” <lizhenyu_god@> wrote:

Mi zu= fo amo uti u ge-ma-boni skema 1 de adi “zu”, ka qi zu es u maxi exakti a p= anto aspekti.

The Perfect Plan for Glosa of Adding “zu” With = the “New suffixes”

U Reali Longi Frase pro Exampla:

= (In) fini, penta an alo fe ami (to) ci zu fu reali volu auxi panto-mu z= u filo (u) fe ami bi kon(/in) ami; mon-bi qi bibli zu pa ge-fini,(in/tem) (= u) seqe anua fu-di mana.

Finaly, his or her five friends here = will really want to help all of them love her second friend with friendship= (/friendly), whose twelve books was finished, the next year’s tomorrow mori= ng.

Fe zu bi-rota. She bicycles. (U) fe bi-rota . Her b= icycle.
Plu fe bi-rota . Her bicycles.

Adding “HO” B= efore Verbs For Impreratives Plu mi ami ho ne ki ko mi! My friends, d= on’t go with me! Plu mi ami zu ne ki ko mi. My friends don’t go with = me. Plu mi ami zu ne nu ki ko mi. My friends now don’t go with me. = Plu mi ami zu ne fu ki ko mi. My friends won’t go with me. Plu mi= ami zu ne pa ki ko mi. My friends didn’t go with me. Plu mi ami sio = ne ki ko mi.My friends wouldn’t go with me.

Ma zu fu veni. Hah= a! Saluta! Li Zhenyu

-= – In glosalist@yahoogroups.com, “Zhenyu” <lizhenyu_god@> wrote:

= Fo fo karo Sr. Myaleee, Ave! Gratia de tu reakti-ra qi dona a= mi u fide-ra! U fide-ra es; mi habe bi sti-boni-ra qi es infra: Im= provements For Glosa To Be Neoglosa 1: Adding an Isolator (or Verb= Marker) “zu” in confusing sentences like “U-ci reali pote es boni.” = U-ci zu reali pote es boni.=3DThis really can be good. U-ci reali= zu pote es boni.=3D This reality can be good. U-ci reali pote zu e= s boni.=3DThis real ability is good.

2: Adding an Abstract= -Noun Suffix “-ra” after verbs or adjectives in confusing sentences like “U= -ci reali pote es boni.” U-ci-ra reali pote es boni.=3DThis really = can be good. U-ci reali-ra pote es boni.=3D This reality can be goo= d. U-ci reali pote-ra es boni.=3DThis real ability is good. =

Meanwhile: ro- / -ro =3D (an- / -an), gi- / -gi =3D (fe-= / -fe), pe- / -pe =3D (pe- / -pe), pu =3D (pe) -ri =3D (-ma), -ca = =3D (-ka), -ti =3D (-te), -mo =3D (-mo), mon =3D (mo)

u/pl= u mi ami =3D =A1=B0mi (u)/plu ami=A1=B1 =3D my friend(s) u-mi=3D mi= ne Exempla: plu an alo fe ami =3D his or her friends; an alo plu fe= ami =3D he or her friends; plu-an alo plu fe ami =3D his(n.) or her friend= s

num =3D short for mume and numera

ex = =3D de (belonging) : u bibli ex Ron Clark=3D a book of Ron Clark’s; u bibli= de Ron Clark =3D a book about Ron Clark

Exampla:

Mi filo-fe! Mi filo fe, sed mi ne filo tu! Mi filo-gi! Mi filo fe, = sed mi ne filo tu!

Mi spe; plu-ci-ra es perfekti S= aluta! Li Zhenyu — In glosalist@yahoogroups.com, “myaleee= n” <myaleee@> wrote:

Karo Zhenyu longi tem n= e audi de tu; tu lose interese de neoglosa?

Homo mi pa= dice: mi uti “trick” pro klari: 1- U-ci reali pote-ra es boni. = power 2- U-ci reali du(sio) pote es boni. reality 3- = U-ci pote du es reali boni. These tricks save clarity in ALL = languages, speciallly in glosa :-(

ami myaleee

— In glosalist@yahoogroups.com, “Zhenyu” <lizhenyu_god@> wrote: =

Karo panto Glosa-ami, Mi pa puta ex plura fr= ase na nece logi per kontextu!Mu es infra:

U-ci re= ali pote es boni. This really can be good. or: This real abili= ty is good.

An anxi fe filo an [ANAUxiFEFIloAN]

An anxi-fe filo an [ANAUxifeFIloAN] An anxi fe filo-a= n [ANAUxifeFIloan] Getting exact meanings by identifying their = stresses that must be quite clear. Note: Stresses will disappear in songs. =

More will come! I have to go home. Sal= uta! Li Zhenyu

Fast links: Interglossa » Glosa »

Re: Sentenses we must understand by context! - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.