Fast links: Interglossa » Glosa »

Re: Sentenses we must understand by context!

Zhenyu ("Zhenyu" <lizhenyu_god@...>) on May 3, 2011

Karo Sr. Myaleee, Fo gratia de tu fo sugesti! Mi zu nu du fini un holo arti= kla de na Neoglosa lingua-lega(“Gramatika”) qi zu nu-fu ge-fini tem plu-ci = di, e zu es inklude panto pusi-ra de Neoglosa.

(U) Sti-korekti de plu tu l= exi; (qi) tu zu pa reakti a mi.

karo zhenyu mi ZU fo amo (u) tu “zu” e plu= hetero-ra, HO uti mu! ZU es ne-uti te(/zu) dice “haha”! tu zu face grandi-= ra! mi e tu zu translati in na neoglosa blog, de tema DE interese, joke etc= , place in glosalist ci nuli-pe ZU pote muta ali-ra! place ho dice plu-ra i= n neo glosa! saluta

Plu mega litera in/to supra zu es plu mi adi e plu ra= in “()” sio pote ge-uti alo ne.

“ZU” or “TE” there is both suitable but a= bit different in meaning like English “TO V.(ZU V.)” and “IN ORDER TO V.(T= E V.)” . Plu exampla frase: ZU es ne-uti zu dice “haha”! ZU es ne-uti te d= ice “haha”! ZU es ne-uti de dice “haha”! The general meanings are the sam= e. ZU means “to actually do’ TE means “intending to do” DE means “about doi= ng or about some action”

Mi zu nu du puta si na zu nece adi bi neo mekani = pro Neoglosa te difere “of, about and than”. Plu exampla:

He wants to get = more info of Miller’s (/from Miller? ). =3D An zu volu gene ma info ex “Mil= ler”. Here, we met a confusion.

He wants to get more info about Miller. =

=3D An zu volu gene ma info de “Miller”.

He wants to get more info than = Miller. =3DAn zu volu gene ma info de “Miller”. The DE here confuses to S= entence 2.

I want to give 3 new words solving the confusions above.

EX = =3D (ex) from, DE =3D (de) of, DA =3D about, DEN =3D than (DA from Portuges= e “da” like Glosa’s “DE” , DEN from German “den” meaning “than”) All new ad= dings are reasonable with a good derivation.

Plu neo frase da solve plu su= pra konfusi:

He wants to get more info from Miller. =3D An zu volu gene ma= info ex “Miller”.

He wants to get more info of Miller’s (/from Miller?= ). =3D An zu volu gene ma info de “Miller”.

He wants to get more info = about Miller. =3D An zu volu gene ma info da “Miller”.

He wants to get m= ore info than Miller. =3DAn zu volu gene ma info den “Miller”.

Qe plu s= upra solve zu es ma boni den pre?

Ma neo ra zu fu veni. Place ho dice da m= u (Ho place dice da mu: also acceptable)!

Mi zu akorda ko tu idea, Myaleee= ! Ho lase na zu grafo plu artika e joko ci te ple na neoglosa!

Saluta! Li= Zhenyu

— In glosalist@yahoogroups.com, “myaleee n” <myaleee@…> wro= te:

karo zhenyu mi fo amo tu “zu” e plu hetero-ra, zu uti mu! Es ne= -uti te dice “haha”! tu zu face grandi-ra! mi e tu zu translati in na neo= glosa blog, de tema interese, joke etc, place in glosalist ci nuli-pe pot= e muta ali-ra! place ho dice plu-ra in neo glosa! saluta — In glosa= list@yahoogroups.com, “Zhenyu” <lizhenyu_god@> wrote:

Mi zu fo amo = uti u ge-ma-boni skema 1 de adi “zu”, ka qi zu es u maxi exakti a panto asp= ekti.

The Perfect Plan for Glosa of Adding “zu” With the “New suf= fixes”

U Reali Longi Frase pro Exampla:

(In) fini, penta= an alo fe ami (to) ci zu fu reali volu auxi panto-mu zu filo (u) fe ami bi= kon(/in) ami; mon-bi qi bibli zu pa ge-fini,(in/tem) (u) seqe anua fu-di m= ana.

Finaly, his or her five friends here will really want to help= all of them love her second friend with friendship(/friendly), whose twelv= e books was finished, the next year’s tomorrow moring.

Fe zu bi-ro= ta. She bicycles. (U) fe bi-rota . Her bicycle.
Plu fe bi-rota .= Her bicycles.

Adding “HO” Before Verbs For Impreratives Plu= mi ami ho ne ki ko mi! My friends, don’t go with me! Plu mi ami zu ne = ki ko mi. My friends don’t go with me. Plu mi ami zu ne nu ki ko mi. My= friends now don’t go with me. Plu mi ami zu ne fu ki ko mi. My friends= won’t go with me. Plu mi ami zu ne pa ki ko mi. My friends didn’t go w= ith me. Plu mi ami sio ne ki ko mi.My friends wouldn’t go with me. =

Ma zu fu veni. Haha! Saluta! Li Zhenyu

=

— In glosalist@yahoogroups.com, “Zhenyu” <lizhenyu_god@> wrote:

Fo fo karo Sr. Myaleee, Ave! Gratia de tu reakti-ra qi dona = a mi u fide-ra! U fide-ra es; mi habe bi sti-boni-ra qi es infra: Imp= rovements For Glosa To Be Neoglosa 1: Adding an Isolator (or Verb Ma= rker) “zu” in confusing sentences like “U-ci reali pote es boni.” U-c= i zu reali pote es boni.=3DThis really can be good. U-ci reali zu pot= e es boni.=3D This reality can be good. U-ci reali pote zu es boni.= =3DThis real ability is good.

2: Adding an Abstract-Noun Suffi= x “-ra” after verbs or adjectives in confusing sentences like “U-ci reali p= ote es boni.” U-ci-ra reali pote es boni.=3DThis really can be good. = U-ci reali-ra pote es boni.=3D This reality can be good. U-ci r= eali pote-ra es boni.=3DThis real ability is good.

Meanwhile: =

ro- / -ro =3D (an- / -an), gi- / -gi =3D (fe- / -fe), pe- / -pe =3D = (pe- / -pe), pu =3D (pe) -ri =3D (-ma), -ca =3D (-ka), -ti =3D (-te),= -mo =3D (-mo), mon =3D (mo)

u/plu mi ami =3D =A1=B0mi (u)/plu= ami=A1=B1 =3D my friend(s) u-mi=3D mine Exempla: plu an alo fe= ami =3D his or her friends; an alo plu fe ami =3D he or her friends; plu-a= n alo plu fe ami =3D his(n.) or her friends

num =3D short for= mume and numera

ex =3D de (belonging) : u bibli ex Ron Clark= =3D a book of Ron Clark’s; u bibli de Ron Clark =3D a book about Ron Clark =

Exampla: Mi filo-fe! Mi filo fe, sed mi ne filo tu! = Mi filo-gi! Mi filo fe, sed mi ne filo tu!

Mi spe; plu-ci-ra= es perfekti Saluta! Li Zhenyu — In glosalist@yahoogrou= ps.com, “myaleee n” <myaleee@> wrote:

Karo Zhenyu l= ongi tem ne audi de tu; tu lose interese de neoglosa?

Homo= mi pa dice: mi uti “trick” pro klari: 1- U-ci reali pote-ra es bo= ni. power 2- U-ci reali du(sio) pote es boni. reality 3- = U-ci pote du es reali boni. These tricks save clarity in ALL la= nguages, speciallly in glosa :-(

ami myaleee — = In glosalist@yahoogroups.com, “Zhenyu” <lizhenyu_god@> wrote:

= Karo panto Glosa-ami, Mi pa puta ex plura frase na nece lo= gi per kontextu!Mu es infra:

U-ci reali pote es boni. =

This really can be good. or: This real ability is good.

An anxi fe filo an [ANAUxiFEFIloAN] An anxi-fe filo = an [ANAUxifeFIloAN] An anxi fe filo-an [ANAUxifeFIloan] = Getting exact meanings by identifying their stresses that must be quite cl= ear. Note: Stresses will disappear in songs.

More will= come! I have to go home. Saluta! Li Zhenyu

=

Fast links: Interglossa » Glosa »

Re: Sentenses we must understand by context! - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.