Fast links: Interglossa » Glosa »

Re: Newly Created Chinese Pinyin with Tone Markers

Zhenyu ("Zhenyu" <lizhenyu_god@...>) on August 17, 2010

Duncan heh DJ Nilmen haol! Qilng yoong wol famihng de Biaodiaoo-Pinyin xiel= Haanyul ba! Wol xialng kaankaan nilmen nehngfoul zhalngwoo!

Saluta! Lil Z= heenyul(Li Zhenyu)

— In glosalist@yahoogroups.com, “Zhenyu” <lizhenyu_go= d@…> wrote:

Hello, Dear friends, In order to show tones of Chinese = Pinyin with tone markers for those who can write Pinyin, I created 3 tone m= arkers added into the original forms of Pinyin which are as follows:

P= lain Tone(/First Tone): Original
Exp: a, ao, -in, -ong

Up Tone(= /Second Tone): Last vowel letter of original + h
Exp: ah, aoh, -ihn, -= ohng

Up-down Tone(/Third Tone): :Last vowel letter of original + l

Exp: al, aol, -iln, -olng

Down Tone(/Fourth Tone): Double the Last v= owel letter of original Exp: aa, aoo, -iin, -oong

v instead of ori= ginal “=A8=B9” (U with two dots above like German)”

Sentence Examples:=

Original: Wo shi Zhongguoren, wo lai zi Beijing. With Tone Markers:Wol= shii Zhongguohrehn, wol laih zii Beiljing. English:I am Chinese, I come = from Beijing.

Spe;u-ci neo sti-ma-boni Pinyin fu auxi ma-poli ami;qi d= u stude e uti Cina-lingua!

Hope this newly improved Pinyin will help m= ore friends who are learning and using Chinese!

Xiwaang zheegee xin-ga= iljiin de Pinyin jiang bangzhuu geeng duo zheengzaii xuehxih heh shilyoong = Haanyul de pehngyoul. (Xiwang zhege xin-gaijin de Pinyin jiang bangzhu ge= ng duo zhengzai xuexi he shiyong Hanyu de pengyou.)

Saluta! Li Zheny= u

Fast links: Interglossa » Glosa »

Re: Newly Created Chinese Pinyin with Tone Markers - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.