Fast links: Interglossa » Glosa »

Re: Newly Created Chinese Pinyin with Tone Markers

Zhenyu ("Zhenyu" <lizhenyu_god@...>) on August 17, 2010

Down-Up Tone(/Third Tone) Not Up-down! A wrong word order!

— In glosalis= t@yahoogroups.com, “Zhenyu” <lizhenyu_god@…> wrote:

Hello, Dear frien= ds, In order to show tones of Chinese Pinyin with tone markers for those = who can write Pinyin, I created 3 tone markers added into the original form= s of Pinyin which are as follows:

Plain Tone(/First Tone): Original =

Exp: a, ao, -in, -ong

Up Tone(/Second Tone): Last vowel letter of= original + h
Exp: ah, aoh, -ihn, -ohng

Down-Up Tone(/Third Tone)=
:Last vowel letter of original + l
Exp: al, aol, -iln, -olng

Do= wn Tone(/Fourth Tone): Double the Last vowel letter of original Exp: aa= , aoo, -iin, -oong

v instead of original “=A8=B9” (U with two dots abo= ve like German)”

Sentence Examples: Original: Wo shi Zhongguoren, wo= lai zi Beijing. With Tone Markers:Wol shii Zhongguohrehn, wol laih zii B= eiljing. English:I am Chinese, I come from Beijing.

Spe;u-ci neo sti= -ma-boni Pinyin fu auxi ma-poli ami;qi du stude e uti Cina-lingua!

Hop= e this newly improved Pinyin will help more friends who are learning and us= ing Chinese!

Xiwaang zheegee xin-gailjiin de Pinyin jiang bangzhuu gee= ng duo zheengzaii xuehxih heh shilyoong Haanyul de pehngyoul. (Xiwang zhe= ge xin-gaijin de Pinyin jiang bangzhu geng duo zhengzai xuexi he shiyong Ha= nyu de pengyou.)

Saluta! Li Zhenyu

Fast links: Interglossa » Glosa »

Re: Newly Created Chinese Pinyin with Tone Markers - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.