Fast links: Interglossa » Glosa »

Multi felici a plu gina

Mario Montijo ("Mario Montijo" <mariomontijo@...>) on March 8, 2004

U Di de u Gina

Nu di, di 8 meno tri, inter natio di de u gina es boni pro = valu plu munda kompli in materia de u iso de sexu ge prokura in nu pa deka=

anua, sed plus es nece verifi plu acide de odio, opresi e viole qi debi = fronta plu gina in plu prima tem de u ci centi anua XXI.

In Amerika e Euro= pa il es u ge expresi e kresce janua de plu gina a plu topo de pote politi= ka e ekomomi, e plus, a plu importa loka de kultura, tekno, juri e sporta.=

Anti-co uno no devi no-memo; in plu natio qi auto dice “demo krati” e “g= e civiliza”, seque ge existe u koleri faktu de domi viole in qi plu gina e= s plu major viktimi.

U ci 8 de meno tri es u di pro gratula de plu kompli,= sed plus, pro simpati ko plu miliona de viktimi de odio, viole, margina e= opresi qi ankora existe supra u semi de u homi.

Plus, nu di es u nati di= de mi ge-amo matri… =96Multi felici matri=A1

Mario Montijo

Fast links: Interglossa » Glosa »

Multi felici a plu gina - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.