Fast links: Interglossa » Glosa »

Aesop 171: Lupus e Ovis-Kani

Ian Niles (Ian Niles <ian_niles@...>) on July 25, 2012

Plu lupus pa dice a plu ovis-kani; =93vi es iso na in poli qalita. Qo-ka = vi ne holo harmoni ko na e vive ko na, iso fratri debi akti? Na difere vi = solo in mo qalita. Na vive libe-mode, sed vi kline se e es plu dulo pro ho= mi, qi loka kola-ve epi vi kola e flagela vi per flagela-ru, kambio vi serv= i. Plus-co, plu homi sti; vi alexi mu plu ovis. Anti-co, tem plu homi vor= a ovis-karni, mu bali solo plu osteo a vi. Si na fu sti kredi vi, vi fu do= na na plu ovis e na fu simul profito, a-kron panto na fu gene sati.=94 Plu= kani pa hedo audi plu-ci proposi. Anti-co, kron mu kine in eko-lo de plu = lupus, mu pa gene viole e pa gene skizo ad-in plu mero.

Fast links: Interglossa » Glosa »

Aesop 171: Lupus e Ovis-Kani - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.