Fast links: Interglossa » Glosa »

Aesop 111: Lupus e Domi-kani

Ian Niles (Ian Niles <ian_niles@...>) on December 5, 2011

U lupus pa veni a mega kani, qi pa es sati ge-sito e pa habe ligna kola-ve= cirka auto kola. U lupus pa qestio kani; qo-pe pa dona sufici sito ad an = e plus dina; an trakto u-la gravi ligna-bloka ad ali-topo; an kine. =93U c= efa,=94 an pa reakti. Po-co, u lupus pa dice; =93mi volu; nuli mi ami ali-= kron habe tali mali fortuna, ka u gravi katena sio noku u fami.=94 =

Fast links: Interglossa » Glosa »

Aesop 111: Lupus e Domi-kani - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.