Fast links: Interglossa » Glosa »

New Chinese Spelling with tone markers!

Zhenyu ("Zhenyu" <lizhenyu_god@...>) on January 14, 2010

New Chinese Spelling with tone markers!

2–Auxi mi in cines lingua: Qo e= s: I love you, I loved you? I will love you?( in latin letters)

Wot aip ni= t(Wo ai ni.)=3DI love you Wot cemk aip nit mah(Wo ceng ai ni ma?)=3DI loved= you?

”()” semani plu ur-morfa de soni-dice de Cina krati-grega qi ne inve= nti plu toni-litera te monstra plu toni de silabi; mi doxo id ne es de skie= nce. So, mi pa inventi infra morfa te solve u problema de toni.

“-t” monst= ra volve-toni; ne soni, “-p” kata-toni,e “-h” no-gravi-toni, “-k” ne ge-mon= stra, ana-toni, “zero fini-konsoni”, plati-toni. Panto toni-konsoni es no-s= oni;ge-inventi ex mi. Sub es u suma-ra de konsoni-litera qi monstra u toni = e ne soni po u holo silabi de Cina lingua soni-dice: Toni: No-gravi-toni: “= -h” Plati-toni: nuli konsoni.(Ur-morfa de u silabi) Ana-toni:”-k”(u kefa de= “k” simpoli “ana”) Volve-toni (alo ge-nima “Tropi-toni”):”-t” (u tropi de = “t” simpoli “volve”) Kata-toni:”-p”(u kerko de “p” simpoli “kata”)

Konsoni= : b-,p-,m-,f-,d-,t-,n,l-,g-(=3DGood),k-,h-, panto homo English e Glosa j-(z= h-)=3D Jeep q-(ch-)=3DCHeck x-(sh-)=3DSHe r=3D “j” de French alo pleaSure z= -(z-)=3D dz, c-(c-)=3D ts, s-(s-)=3D s -m(-ng)=3D riNG

Vokali: a(a)=3Dah o= (uo)=3D aw alo waw (de British), e “o” in Espania lingua e(e)=3D erh (de Br= itish, in qi “R” ne soni homo u-la de Amerika English)

ii(i)=3D Japanese “= u”alo Korean “eu”, homo plu vokali de “s” e “sh”; “ii” freqe seqe “j,q,x,r,= z,c,s” te konbina plu ple silabi de mu.

ai(ai)=3D ai [faktu=3Dah+ay] ei(ei= )=3Day,ey

ao(ao)=3Daw (de Amerika English ) alo nOW de english ou(ou)=3D o= we

er(er)=3D er (de Amerika English, “R” soni)

i(i)=3DEE ia(ia)=3Dyah io(= iao)=3Dyaw (de Amerika English ) alo “jau” de Deutsch ie(ie)=3D YEs iu(iu)= =3D YOga ian(ian)=3Dyahn iam(iang)=3Dyahng

u(u)=3D oo ua(ua)=3Dwah ue(uai)= =3Dwhy ui(ui)=3Dway uan(uan)=3Dwahn uam(uang)=3Dwahng

v =3D French “u” alo= Deutsch “y” ve(ue)=3D monsIEUR(de French) alo joe (de Deutsch) van(uan)=3D= yan (de Deutsch)

an(an)=3D ahn en(en)=3D earn(de British) in (in)=3D in a= lo yin un(un)=3D nOON vn(un)=3D yn (de Deutsch)

am(ang)=3D ahng em(eng)=3D= ERNG(de British) in (ing)=3D ing alo ying om(ong)=3D OONG iom(iong)=3D ioo= ng, alo jung (de Deutsch)

Exempla: Wot xiwamp nit nemk litjiet wot de xin = Hanpyvt-Pinyin. (Wo xiwang ni neng lijie wo de xin Hanyu-Pinyin.) Mi spe; t= u pote logi mi neo Cinese soni-grafo.

wot=3Dmi, xiwamp=3Dspe, nit=3Dtu, ne= mk=3Dpote, litjiet=3Dlogi, de=3Dde, xin=3Dneo, Hanpyvt=3DCinese, Pinyin=3DS= oni-grafo

Nota: “de” es u brevi morfa de “deh”; semani homo “de” de Glosa,= sed funktio kontra. Ex: Wot de baba =3D Papa de mi. Wot baba=3D Mi papa. G= losa es fo homo Cina-lingua!

Mi amo sti perfekti ali no-perfekti-ra! Qe tu= es sati de mi grafo plu-ci? Mi debi translati u doci-ma ad-in English pro = ma pe!

Saluta!

Li Zhenyu (Lit Jenpyvt)

Fast links: Interglossa » Glosa »

New Chinese Spelling with tone markers! - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.