Fast links: Interglossa » Glosa »

Tetra-line Poesi de Omar Khajjam 2

myaleee n ("myaleee n" <myaleee@...>) on January 13, 2010

Tetra-line Poesi de Omar Khajjam 2

translati ex myaleee (nota: le di=3Dthe= day,un di=3Da day, le di sa=3Dthe days)

Mi kardia! Preka, bate ma forti!

Mi kardia! Piro tu auto in le flama sa de amo! Qo vani es le di qi mi pa s= pende, si mi ne fru ko vini e kali-fe sa!

Mi spiritu! Qo-ka tu tristi nu-= di? Mi pra face peka sa e no-sakri fru-ra! Sed mi hedo du skope a Teo! Ka= An fu pardo mi ko se mega simpati!

Na akti e dice es falsi inter na ami s= a! Tem-co Fata du oku panto na! Na pa tenta gene na libe-ra! Sed penite! Pa= nto na akti sa es vani!

Le skoto noktu voci:” Vigi, mi ge-filo! “ Linqi le= somni e veni te zelo kanta! Veri, le somni ne sio longi tu eva! E tu eda n= e sio brevi tem vigi in holo noktu!

Le noktu du seqe le di pan-tem! Le ast= ro sa fo-foto in le urani! Tu debi lento gresi epi geo! Ka le solu es ex = oku sa de morta ju-fe sa!

Fast links: Interglossa » Glosa »

Tetra-line Poesi de Omar Khajjam 2 - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.