Fast links: Interglossa » Glosa »

Pinakro

Gary R Miller (Gary R Miller <justi.miller@...>) on September 26, 2009

P I N A K R O

u ge-morali stori ex PLU BI-KRON GE-DICE STORI ex Nathaniel Hawthorne, 1852

Matri Rigby voci, “U piro-mero a mi pipa! Po-co mi nu face u figura te sti, plu korvus este fobo.”

U boni gina pa gene vigi pre-kron (ka es simpli brevi po aurora) te proto face u fobo-figura, fe tende sti sta topo meso de grana agri. “Mi ne volu sti, u mikro diaboli sta topo mi grana agri, plus ne proxi a mi porta,” matri Rigby dice a se, tem fla un amorfo ex fumi; “mi sio pote face tali, si place a mi, anti-co mi este non-interese de poli mira ra, ka-co mi ne akti ultra plu limita de norma ergo kausa u volu de vari.”

Ka-co fe decide in auto psiko, u fobo-figura fu representa u civili andro de u-la tem ta posi, de qi plu materia la fu lice. U maxi gravi ex panto-ra posi es, anti id habe proxi zero monstra, u baci ex u pedi-lo brosa, epi qi matri Rigby pa akti poli peti kron meso-noktu, e qi es u dorsa de u fobo-figura. U boni gero-fe pa prende ab u pende-baci u paleo prunus-kroma toga de London-face, ko plu resta ex orna-sue epi sutura, manu-lo, marsu e butona-lo, sed non-hedo tro ge-uti e lose-kroma, ko plu repara-ma topo braki-artri, ge-skizo topo infra, e monstra plu minus de fi panto-lo. Po-co u gero gina sti, u figura sta topo gono de mikro eko-do, e ridi po vide u xanto facia ko mikro bloka nasa, qi direkti ad akro. Matri Rigby dice kausa mira de auto tekno, “Mi pa face poli pupa po es u magika-pe, anti-co mi doxo, u-ci es u maxi boni ex panto.”

Tem face ple u pipa, u gero gina du vide per proxi matri-filo u figura topo gono. “U pupa la,” matri Rigby puta, tem fe fixa oku a fobo-figura, “es u tro boni tekno-ra te sta un holo estiva topo u grana agri, tem sti plu korvus e melano-avi este fobo. Alora, mi ne pa tende u magika ergo nu-di, anti-co mi es u magika-fe, plus-co es zero funktio, tenta evita u-ci.”

Veri, u pipa pa es magika. “In-spira u fumi, mi kali andro!” matri Rigby voci. U-la pa es u no-norma komanda, minus dubi, ge-dice ad u simpli ra ex plu baci, stra e paleo vesti, ko zero ma boni ra de u kefa ex kukurbita-pepo. Kausa obe akorda plu lexi de matri Rigby, tem extende u braki te sio tensio a fe ge-tensio manu, u figura sti u gradu ad ante– u feno spasmo vice u gradu– po-co proxi kade. U fobo-figura in-spira u fumi.

U fobo-figura proxi sufoka, lukta spira, e po longi dice u murmuro, qi pa es ta ge-mixa ko fumi spira, pe ne pote logi, qe id es u veri voka alo simpli u fla ex nikotini. “Qe tu pote dice, ge-filo, pote dice?” matri Rigby voci, po relaxa u koleri facia a labia ridi. “Tu dice, sed dona zero semani.”

Ka-co, ko veri boni humoro kausa u mira mekani de fe, matri Rigby dice ad u fobo-figura, id debi kine ab la, e kon-akti in na mega munda, topo qi solo mono antropo ex hekto habe ma mega gravi-ma de id. Plus-co, te u viagia-pe fu habe zero minus de katalisi de boni proto-tem bio, u boni gero gina dice, an fu debi monstra se ad un arki-pe, u membra de konsili grega, u negoti-pe e gravi-pe de eklesia (tetra pote, qi face solo mono andro), qi es u cefa de plu asocia topo proxi civita. “U latri-virtu sinior Gookin,” fe susura, “habe u kali gina, qi es auto fili.”

Tem-co u neo krea-ra pa du spira u fumi odoro de pipa, e feno dura un akti kausa un hedo, qi u-la dona, plus ka u-la es u nece stato de existe. Pe posi logi, u bio de u feno-ra feno es iso u fumi ex pipa; id fu iso-kron gene sto, kron u nikotini gene es u cinera. “Sti logi, mi ge-filo,” matri Rigby dice, “si ali-ra fu gene acide a tu, tu debi tena u pipa. Tu kriso-kroma kefa habe sufici puta in id, plus-co id fu duce tu rekti a porta de latri-virtu sinior Gookin.” Po-co, po proto kine ex u mikro domi, Pinakro koragi gresi a civita.

Pre meso-di, kron u cefa strata de proxi civita habe u maxi energi e aktivi, u xeno-pe de veri idio figura gene vista topo gresi-lo. Es nota-virtu inter plu orna-ra de u feno-intelige persona an tenu per laevo manu un extra-ordinari pipa kon idio ge-kroma nikotini-lo e stoma-ra ex ambra. Uno-pe dice, “An debi es u pluto-pe.” “An nece zero orna-ra te monstra an klasi,” un hetero pe dice. Un asocia dice, “Akorda mi doxo, u xeno-pe pa gene sko topo France arki-lo, e la pa gene sko de civili e alti klasi, zero-pe exklude plu arki-pe de France pote logi.” Un hetero dice, “Ma probabili, an es ex Havana alo Espania teritori, e kine a ci te detekti info de plu pirata, pe doxo, de qi na arki face plu skema.”

Exklude oligo gentili lexi ad u gina e u freqe mikro klina de kefa te reakti a plu forti latri ex para-pe, an feno es holo aktivi kausa u pipa. “U mira es,” un hetero dice, “an pipa, qi pa sto piro ante simpli mono minuta, itera habe piro, plus per u maxi rubri piro-ma, mi pa vide holo-tem.” Pinakro tropi se a poli-pe, face u gentili klina de soma, homo u famo-pe rekogni u latri ex plu ma vulga-pe, e lose vista in u domi.

Na stori ci lose u dura, e lase u klari-dice de Pinakro e u negotia-pe, e detekti u kali Polly Gookin. “U gentili-an,” an dice, tem monstra u xeno-pe, “es un ofici-pe Pinakro– no, mi dice u petitio de penti, u cefa-pe Pinakro.” Po oligo lexi de intra-duce, u latri-virtu arki-pe kine ex kamera.

Pe ne este mira, ka u negotia-pe este, an dona auto fe-fili a forti sti-qestio ami. Anti-co an vide zero sti-mira ra, qi sti sura un idea de ultra-natura risko a kali Polly. Po-co u bi-pe gresi in kamera: Pinakro per kali gradu e labia ridi; u gina per natura gina mode kausa u mikro filo monstra, fe pa nota ex u perfekti asocia. Fe vide ad u ple-alti spekula, ante qi mu acide sta, e la vide ne u kali feno de an surfacia, sed u vista de plu no-taxo materia de an veri face-ma minus holo magika.

Matri Rigby sedi topo kuko piro-lo tem fini de aktivi di, e pa seiso u cinera ex u neo pipa, kron fe audi u tako gresi longi via. Es Pinakro! An pipa kron habe u piro. Sti-konsola Pinakro reakti, “Mi pa hemi gene u gina; plus-co mi doxo, un oskula ex fe bi labia fu posi sti, mi es holo antropo.” Po rapi u pipa ex stoma, an bali id per holo forti a piro-lo, plus-co iso-kron kade a pedi-lo, u mixa ex stra e ge-skizo vesti kon oligo baci, qi tensio ex amorfo, plus u koruga kukurbita-pepo topo id meso.

Matri Rigby dice, ko non-hedo vide a plu resta de fe kako-fata mekani, “Mi sti-konsola, karo, kali Pinakro! Es poli kilo feno-gravi e solo-carma antropo in munda, ge-face ex iso no-funktio, no-memo disipa de an! A nu, mu du bio ko boni famo, e zero kron vide se, iso mu veri es.” ____________________ Best Weight Loss Program - Click Here! http://thirdpartyoffers.juno.com/TGL2141/fc/BLSrjpTFoYdbMca46hLZO4vY05FKQGMEnVlcn93S9Qd9rufU7eCtCafxRS4/

Fast links: Interglossa » Glosa »

Pinakro - Committee on language planning, FIAS. Coordination: Vergara & Hardy, PhDs.